page
page
page
page
page
page
page
page
page

Actueel beleidsplan in hoofdlijnen

Doelstellingen, activiteiten en samenwerking

Doelstellingen van de vereniging:


- de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van de voormalige gemeente Havelte te ontwikkelen en te stimuleren;


- de historische gegevens van de voormalige gemeente Havelte zoveel mogelijk te bundelen en eventueel in stand te houden;


- op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten van de voormalige gemeente Havelte.


De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door het organiseren van onderstaande activiteiten:


- het uitgeven van het periodiek ‘Onsen Spiker’ dat viermaal per jaar verschijnt;


- het organiseren van permanente en wisselende exposities op de verenigingslocatie, die om de 14 dagen op zaterdagmiddag te bezoeken zijn;


- het jaarlijks uitgeven van een nostalgische kalender, voorzien van historische foto’s uit de voormalige gemeente Havelte;


- het organiseren van lezingen en excursies;


- het archiveren van op de voormalige gemeente Havelte betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld;


- het samenwerken met instellingen en organisaties die een overeenkomstige doelstelling hanteren.


De Historische Vereniging Havelte e.o. onderhoudt contacten met en werkt samen met:

* de gemeente Westerveld;

* de gemeentelijke monumentencommissie;

* verenigingen en culturele instellingen uit de gemeente Westerveld;

* de bibliotheek in Havelte;

* het Drents Archief;

* de regionale zusterverenigingen;

* het Oermuseum.

  

Jaarverslag 2019 Historische Vereniging Havelte e.o. (HVH e.o.)

Algemeen kan gesteld worden dat de Historische Vereniging Havelte e.o. kan terugzien op een positief jaar in al haar facetten!

De ondernomen activiteiten kunnen als ‘geslaagd’ worden beschouwd, de vrijwilligers  (de helpende handen) waren paraat, de ‘maandagmorgen werkgroep’ verrichtte onder meer prima archiverend werk, de redactie zorgde voor prachtige ‘Onsen Spikers’, de kalendercommissie zorgde ervoor dat we ook in 2020 weer ‘bij de tijd’ zijn, Henk Tigelaar kon, met ondersteuning van Hans van Capellen, zijn nieuwe boek ‘Bewoners en Huizen van Havelte en Eursinge’ presenteren en op bestuurlijk niveau konden de 4 bestuursleden terugblikken op een samenwerking, zoals die behoort te zijn: constructief, collegiaal, innovatief en respectvol.

Jan Baaiman heeft z’n draai in het bestuur gevonden. Hij is een waardevolle kracht! De taken zijn goed verdeeld, echter, de dubbelfunctie van voorzitter/secretaris vergt veel tijd en energie. Het bestuur hoopt dat een nieuwe secretaris zich aandient.

In chronologische volgorde vonden de volgende activiteiten plaats:

09 januari: Bewoners van ‘de Fledderushoeve’ uit Diever brachten een bezoek aan ‘de Spikerhof’. De groep kreeg een rondleiding van Sannie Bolding en Klaas Molenkamp. De input van de bezoekers was gebaseerd op hun levenservaringen (o.a. het Onderwijs).

31 januari: Na de pauze van de ALV hield Paula Kuiper een interessante lezing voor de ongeveer 60 aanwezigen in de ‘Veurdeale’ in de Veendijk over haar uitgebrachte boek ‘Raggers rond de Baarg’.  Het boek behandelt de geschiedenis van het grote heideveld tussen Havelte en Steenwijk.

De geslaagde lezing was een primeur voor Paula.

09 maart: Kunst & Kitsch in de locatie ‘De Veldkei’ in Havelte. Het was een zéér geslaagde activiteit! Vóór de aanvang stonden de eerste ‘klanten’ al voor de deur. Expert dhr. Enno de Boer praatte de hele middag met deskundig commentaar aan elkaar. De meegebrachte spullen werden door hem van prima informatie voorzien.

25 april: Lezing over de Kunstbunker bij Paasloo door dhr. Bert Meijerink in ‘De Stobbe’ te Darp. Helaas had de beheerder van ‘De Stobbe’ niet meer aan de activiteit gedacht. Hierdoor moesten op het laatste moment alle zeilen worden bijgezet. Het spreekwoord ‘Vele handen maken licht werk’ was die avond van toepassing. De aanvang vond een kwartier later plaats.. Het eerste kopje koffie kregen de aanwezigen cadeau! De lezing was prachtig. Een groot aantal belangstellenden wist de weg naar ‘De Stobbe’ te vinden. De Darpers zelf helaas niet.

04 mei: Op 4 mei legden wij bloemen bij de monumenten in Darp en Havelte, ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

25 mei: ‘Vrijwilligersmiddag’. Onder leiding van dhr. Jannes Westerhof werd een fietstocht door het Holtingerveld georganiseerd. Jannes bracht veel informatie over aan de deelnemers over het voormalige oorlogsgebied. Het Bestuur wilde op die manier hun blijk van waardering tonen aan de vrijwilligers voor hun hulp. De fietstocht eindigde bij ‘de Spikerhof’, waar een hapje en een drankje voor de vrijwilligers klaar stond.

14 september: Open Monumentendag. Het thema was dit jaar ‘Plekken van Plezier’. Het Bestuur had de Feestcommissies uit Darp/Havelterberg/Busselte, Havelte, Uffelte en Wapserveen gevraagd foto’s aan te leveren om zodoende een tentoonstelling te organiseren van verschillende plaatsen waar plezier werd gemaakt tijdens de Volksfeesten. Elke feestcommissie werkte mee. De tentoonstelling is gedurende een aantal maanden blijven staan in ‘de Spikerhof’.

05 oktober: Kiekjesdag. De ‘maandagmorgen werkgroep’, bestaande uit Udo Bakker, Tinus Oosting en Hans Rose, had invulling gegeven aan deze activiteit. Er werden veel foto’s getoond (digitaal en in mappen). Ook werd een presentatie over stookhokken gegeven. Al met al een geslaagde activiteit.

Tegelijkertijd zou aandacht worden geschonken aan het thema ‘Zij/Hij’. De erkenning voor de vrouw in de samenleving zou worden belicht en inwoners vanuit de voormalige gemeente Havelte, die bekendheid hadden genoten, zouden onder de aandacht worden gebracht. Helaas is dat gedeelte van de activiteit op 5 oktober onbelicht gebleven.

12 december: Sannie Bolding was namens Het Bestuur aanwezig op de ‘Kerstfair’ in Wapserveen. Zij promootte met succes onze vereniging.

Gedurende het hele jaar waren oude schoolspullen te bezichtigen in ‘de Spikerhof’. Sannie Bolding, Jan Baaiman en Klaas Molenkamp hadden leermiddelen van vroeger, rapporten, kroontjespennen en inktflessen tentoongesteld.

Het bestuur heeft in 2019 wederom verwoede pogingen ondernomen om het aantal bestuursleden uit te breiden, maar is daar helaas niet in geslaagd.

Heel 2019 bestond het bestuur uit Sannie Bolding-Frans, Jaap Oosten, Jan Baaiman en Klaas Molenlamp (voorzitter/secretaris). De financiën en de ledenadministratie werden buiten de bestuurssamenstelling door Cor Schulting bijgehouden.

Het bestuur vergaderde in 2019 elke maand: 12 keer in 2019. Jaap Oosten woonde namens het bestuur de redactievergaderingen bij.

De 4 historische verenigingen en het Oermuseum uit de gemeente Westerveld én een vertegenwoordiger van de gemeente Westerveld vergaderden tweemaal: op 28 maart en 17 oktober.

Tijdens het laatste overleg kwam ‘de Rabobank Clubkas Campagne’ aan de orde. Het bleek dat 3 van de 4 historische verenigingen uit de gemeente Westerveld wegens storingen naast de sponsoring hadden gegrepen. Momenteel is overleg gaande om alsnog een bedrag op de afzonderlijke rekeningen te kunnen bijschrijven.

Het monument in Havelte werd ook dit jaar weer prima onderhouden door Albert Willems.

De kalendercommissie, die bestond uit Annie Timens, Jannie de Leeuw Winkels en Sannie Bolding, kwam meerdere malen bijeen en zorgde ervoor dat óók in 2020 weer een historische kalender aan de muur kan hangen. Het drukken van de kalender was ook dit jaar prima, echter, er is iets misgegaan met het bij elkaar brengen van de verschillende bladzijden met het ophangmechanisme. Er ontstond zodoende een aantal ‘misdrukken’. Op dit moment is het bestuur in overleg met het betreffende bedrijf.
De redactie van Onsen Spiker kon de leden weer 4 prachtige periodieken presenteren.

De verscheidenheid aan artikelen in de Onsen Spikers zijn de moeite van het lezen en bewaren waard. Complimenten voor Marion van Rijn, Jannie de Leeuw Winkels, Roel Lensen en Hans van der Laan. Uiteraard vergeten wij ook de diverse auteurs van de mooie artikelen niet!

Door de openingstijden van ons onderkomen op de zaterdagmiddagen, eens per 14 dagen, hebben velen ons bezocht in ‘de Spikerhof’. Ook dit jaar ontving de HVH e.o. weer oude/antieke voorwerpen en artikelen (soms complete archieven).

Tinus Oosting en Wim van der Wijk werkten samen met een ambtenaar van de gemeente Westerveld aan een historische Waardenkaart.

Dhr. Jan Houtman beheerde in 2019 onze website. We hebben ons voorgenomen in 2020 nadrukkelijker gebruik te zullen maken van die digitale voorziening.

Op 26 september werd de ‘maandagmorgen werkgroep’ én het bestuur de gelegenheid geboden verhelderende vragen te stellen aan het bedrijf dat de apparatuur had geleverd.

In 2018 heeft de HVH e.o. meegedacht over het tot stand komen van een nieuwe gemeentevlag. Hoewel de afspraak anders was, verrees de nieuwe vlag op 12 november in de vlaggenmast bij het gemeentehuis in Diever.

Grote waardering valt Henk Tigelaar ten deel: het nieuwe boek ‘Bewoners en Huizen van Havelte en Eursinge’ is een prachtig naslagwerk geworden. Het 500 bladzijden tellende boek is een gigantische klus geweest. Onze dank voor de samenstelling ervan is niet in woorden uit te drukken…

Aan het begin van dit Jaarverslag én aan het eind van dit Jaarverslag noemt het bestuur deze activiteit. Het Jaarverslag is een weergave van alle activiteiten die met de HVH e.o. te maken hebben. Al die activiteiten op een rij kosten heel veel tijd en energie. Het nieuwe boek van Henk symboliseert die tijd en energie…!

De verlichting werd door het bestuur hersteld. Het verwisselen van de lampen was een kleinigheid. Meer tijd nam het schoonmaken van ‘de Spikerhof’. Sannie Bolding en Annie Timens staken hun handen uit de mouwen en konden met tevredenheid terugzien op hun inspanningen. Gedurende het hele jaar nam het bestuur ook gezamenlijk ‘de stofdoek’ ter hand.

Onze dank en waardering gaat uit naar onze vrijwilligers die zich belangeloos voor de vereniging ingezet hebben.

Al met al was het een actief jaar. Echter, Het bestuur huldigt nog steeds het standpunt:

‘Als de relaties goed zijn, neemt de motivatie toe en volgen eigenlijk de prestaties vanzelf.’

Ook in het jaar 2020 zullen we met de Historische Vereniging Havelte e.o. aan de weg timmeren.

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en zijn vastberaden in 2020 er weer een historisch jaar van te maken!


Namens Het Bestuur,


Klaas Molenkamp,

voorzitter/secretaris